Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
671640, Республика Бурятия,
с. Курумкан, ул. Балдакова, 13

Наш адрес
8 (301) 494-15-15
Приёмная

Этигэнэб найдалай хусэндэ

19.10.2018

Курумкан народный театр.jpg

2018 оной октябриин 8–9 Буряад уласай арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй ээлжээтэ наадан үнгэрбэ. Буряад Уласай Соёлой яаманай үүсхэһэн энэ фестиваль-наада Арадай уран бүтээлэй уласай түб эмхидхээ. Хоёр үдэрэй туршада Буряад драмын театрта сугларһан харагшад найман бүлгэмүүдэй табиһан юһэн зүжэг (дүрбэн зүжэгынь буряад хэлэн дээрэ, табаниинь – ород) харабад.

Нааданай түгэсхэлдэ табигдаһан зүжэг харагшадай онсо анхарал татаба. Энэмнай Хурамхаанай арадай театрай найруулан табиһан «Найдалай хүсэн» гэһэн зүжэг. Зүжэг зохёогшо Цырегма Сампилова Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн, ара талын хүдэлмэридэ ябаһан буряад хүдөө нютагай зоной харилсаан, плендэ абтаһан совет сэрэгшын хуби заяан, инаг дуран гэһэн гол сэдэбүүдые зураглан харуулаа. Иимэ сэдэбтэ зорюулагдаһан зохёолнуудые харагшад, уншагшад мэдэхэ юм ааб даа. Энэ тухайда һүүлэй үедэ олон номууд гаранхай, олон фильмнууд буулгагдаа, зүжэгүүдшье бии. Тиигэбэшье үргэн олоной һонирхол татажа, сэдьхэл хүдэлгэжэл байһан зандаа. Энээниие Буряад драмын театр соо дүүрэн шахуу сугларһан зон гэршэлнэ.

Курумкан нар театр.jpg

Фашист концлагерь дабажа гараад, Эсэгэ орондоо урбагша гэжэ арбан жэлээр сүлэгдэһэн Борын орёо хүндэ хуби заяан, инаг хайрата Бороёо амиды мэндэ бусахал байха гэжэ арбан найман жэлдэ найдажа ябаһан Балмын хамагые дабаха хүсэтэй инаг дуран харагшадай хүбшэргэй дайража шадаа. Тон бэлигтэй шадамараар, үнэншэмөөр рольнуудаа гүйсэдхэһэн Намсарай Бадмаев болон Сурена Бадмаева хоёрой габьяа эндэ тон ехэ. Эдэ хоёр тайзан дээрэ наадана бэшэ, харин үнэнһөө бэе бэедээ дуратай гэжэ этигэхээр байгаа бэлэй. Эдэ хоёр зүжэгшэд, Хурамхаанай мэдээжэ болонхой соёлой ажалшад, үнэхөөр гэр бүлэ байба. Николай Бадмаев, мэргэжэлтэ зүжэгшэн, Буряад драмын театрта хүдэлһэн, мүнөө Хурамхаанда ажаһуудаг, арадай театрай режиссёроор ажаллана. «Энэ зүжэг нютагтамнай заншалтаар жэл бүхэндэ болодог «Театральна хабар» гэһэн нааданда энэ жэлдэ бэлдээбди. Найруулан табигшань би болооб. Тиихэдээ зүжэг нэгэ бага хуряангы болгожо, зарим тэды сценэ, геройнуудай дурсалга гэхэ мэтыень хубилгажа, зарим ушарта видеохроника оруулаабди», – гэжэ Николай Бадмаев хэлэнэ.

Зүжэгэй түгэсхэлэй сценэ хамаг зоной сэдьхэл хүдэлгөө. Боро Балма хоёр арбаад жэл боложо уулзаад, саашадаа ниилэн ажаһууха золгүй байшаба. Боро һамгатай, үхибүүдтэй. Балмын гашуудал, Борын уйдхар – үнэншэмэ байгаа. Олохон харагшадай эдэнтэй адли шаналжа, гуниглажа байхань элихэн һэн. Илангаяа «Энэ зүжэг бодото дээрэ болоһон ушар дээрэ үндэлэн бэшэгдээ юм», – гэжэ дикторэй хэлэхэдэ, харагшадай нюдэнһөө гуниг дүүрэн нулимсанууд эжэлүүдгүй дуһалан байгаа бэлэй. Иигэжэл харагшад үнэн зүрхэнһөө этигэжэ байһанаа мэдүүлээ, тэдэнэй нулимсанууд – зүжэгшэдтэ юунһээш сэнтэй шагнал хайра.

Тэрэшэлэн хэлэхэдэ, харагшадай, жюриин гэшүүдэй һанамжа адли байжа, Хурамхаанай арадай театр нааданай Гран-при шагналда хүртөө, харин Намсарай Бадмаев «Эрэ хүнэй эрхим роль» гэһэн шэглэлдэ илалта туйлаа.

Энэ зүжэг шэмэглэһэн бусад зүжэгшэдые нэрлэхэ дуран хүрэнэ: Марина Будаева (Цэдэлма), Олег Цыренов (Цэмхэй), Саян Бальжиев (Булад).

Амаршалнабди, Хурамхаан нютагай бэлигтэй бэрхэ зүжэгшэдые!

Баирма Цыденова,

Арадай уран бүтээлэй уласай түбэй хинагша

Количество показов: 59