Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
671640, Республика Бурятия,
с. Курумкан, ул. Балдакова, 13

Наш адрес
8 (301) 494-15-15
Приёмная

«Эхэ хэлэн – манай баялиг»

29.11.2019
«Эхэ хэлэн – манай баялиг»

Буряад хэлэнэй аргагой баялиг болохо нютаг хэлэнүүшэ алдангой үлээхэ, нютаг хэлээрээ зугаалха таарамжатай байдал бии болгоогаан «Эхэ хэлэн – манай баялиг» наадамда аймагайнгаа һургуулинууша эмхидхэдэг ба харгыгайнь түлишэйн түлөө элдэбэйн эбээн тэдхэгшэдтэй зугаалдаг  Олег Найданович шэрээтэ ламадаа баяр хүргэнэть.  Энэ харгуйда гархадамнай Петренко Алексей Васильевич туһалаан байн.


            Хүүгэшэ буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулдаг, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг арьбадхаха хүсэл дэмжэдэг, арадаймнай баялиг болхо эхэ хэлээ хүндэлэн үргэлжэлүүлхэ гэһэн зорилго бэелүүлдэг аймагай һуралсалай захиргаань хүтэлбэрилэгшэ Василий Цыремпилович ехэ нүлөө үзүүлдэг. Эдэбхитэй  Самбялова Эржема Бато – Цыреновна методист  ехэ оролдаан байн. 


            Эхэ хэлэеэ нөөсэ баяжуулха даабаринуушаа үргэдхэдэг, хүүгэдэй зохёохы арга боломж хурсадхадаг  аймагай һургуулинууша буряад хэлэнэй багшанар ехэ ажал ябуулна. 


           Һургуулиин захирал Владимир Васильевич багшуулда харгуйн талаан барюулаан байн. Иимэ олон хүнь хүсөөр бүтэдэг мүрысөөн гэж мэдьчэ байгиидаа.  Бүхы һурагшад, гэртэхин баяр хүргэнэд.


           Эхэ эсэгэн багшуулдаа баргажан хубсууяа үмдүүлдэг заншал дэлгэржэл байн. Эхэ эсэгаанаа һураан һургаалынь, заабарнь юунаанш үнтэй байнагойдаа. Наадамда ошаан хүбүүд басгаша гэртэхиндэн баяраа мэдүүлнэть. 


             2019 оной 11 һарын 23 –да Бүгэдэ буряадай үндэһэн хэлэнэй “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэһэн XXXII наадам үнгэраан гэж дуулганать. 


            Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев, Ехэ һургуулиин захирал Дымбрыл Дашибалданов, “Информ – Полис” сониной захирал Чингис Дагаев энэ наадамда бэлэдхэл хэжэ, дүнгүүшээ согсолаан байна. 


         Барханай дунда һургуулиин һурагшад ээлжээтэ мүрысөөндэ хабаадаа гэж тандаа хэлнэть. Һурагшад “Уран зохеол оршуулга, уран уншалга” номинацида 3 –дахи шатайн дипломоор шагнагдаан байн. Константин Паустовскайн «Кот-ворюга» гаан хөөрөө баргажан хэлэн дээрээ “Хулуушан шоошхо” гэжэ оршуулаанбрээ, уран гоеор уншаадлаан, ФМ радиодо уригдаан байндаа. 


        Түрүүшынхеэ хуур дээрэ наадан оршуулаан дуу дуулаха гаан даабаряа багша Иванова Ц. А. хүтэлбэри доро һурагша Цыренов Володя эрхимээр дүүргаан байн. 


        Арууһа бүтээхэ ехэ ажал гээшэ. Теэдлаан багша Раднаева В. Р. шуранаар һурагша Тыхеева Сашые дахуулаанбреэ, хорин балл абаан байн.


        Пластилингаар хэхэ мүрысөөндэ Цыбикова Вика гэрэй даабаряа хээдлаан, тэндээ үшөө нэг бүтээл һайхан сэсэг хаан. Модон дархан Эрдыниев хубсуу үлгэдэг үлгээсэ хээдлаан, ехэ баяртай байгаан. 


         Ууса дүүрэн хэшэгтэй, урайгаа харха хушуута мал, хонгор дайдаймнай шэмэг – хун сагаан хонин эрдэнеэн нэрэтэй тэмсээн блиц-урилдаан, билигүүнтоли,  хэлээ баяжуулая, баян хэлэтэй арад – ерээдүйтэй гаан номинацинуудта  басагад эхэ хэлээ таб байса мэдхэттяа гээд даабаринуушаа эрхимээр дүүргэжэ шадаа. 


         Нютаг хэлэнэй үгэнүүшэ бидирхэ, шэнжэлхэ, бэшэхэ гаан даабря бузар хүндэн даабаря. Удхятяар  шүлэгүүшэ зохёодог, эдэбхитэй Цырема Бадмаевна Батуева ехэ туһалаа. Манайхин баяр хүргэнэбть. 


        Бүхыдөө эхэ хэлэнь мүрысөөндэ бэлдаан багшанар Баторова Виктория Викторовна ба Цыренова Эржэн Очиржаповна һурагшадаа энэ нааданда дахуулжа ераангэй.


         Буряад Улсай олониитын палатайн түрүүлэгшэ Б. Г. Бальжиров, палатайн гэшүүн Б. Б. Дугаров хоёрой зүгаан һургуулиимнай һурагшад 3 -дахи шатайн магтаалай хуудаһанда хүртаандаа баярлаалээ. 

Количество показов: 36